The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Kawada, Minoru, 1947- Yanagita Kunio no shisōshiteki kenkyū. English